OSP Brzeziny – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach | Nabór do OSP - OSP Brzeziny - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
OSP Brzeziny

Nabór do OSP

Chcesz pomagać ludziom? Ratować ich mienie, zdrowie, a nawet życie? Zostań strażakiem ochotnikiem. Wstąp w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Jesteśmy organizacją pozarządową, naszą działalność opieramy na pracy społecznej naszych członków. Naszym głównym celem jest prowadzenie działalności na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami; współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych, awarii technologicznych i katastrof naturalnych. W związku z powyższym swoich członków strażaków-ratowników szkolimy w zakresie:

  • podstawowym niezbędnym do uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
  • ratownictwa technicznego,
  • operowania sprzętem, w tym pilarkami spalinowymi,
  • kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • dowodzenia,
  • działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach,
  • kierowania ruchem drogowym,
  • obsługi podestów ruchomych (wolnobieżnych, przewoźnych, samojezdnych – UDT),
  • kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP,
  • a także dla wyróżniających się członków przewidywane są finansowania szkolenia prawa jazdy kategorii C.

Kto może zostać strażakiem?

Jeśli jesteś pełnoletnim obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie jesteś pozbawiony praw publicznych, możesz zostać członkiem zwyczajnym OSP Brzeziny. Strażakiem – ratownikiem OSP mogą zostać członkowie OSP, którzy posiadają aktualne badania lekarskie oraz ukończyli kurs podstawowy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z wynikiem pozytywnym. Kurs podstawowy organizowany i prowadzony jest przez Państwową Straż Pożarną. Najbliższy kurs rozpocznie się we wrześniu tego roku.

Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych osoby małoletnie poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP, mogą zostać członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wystarczy wypełnić formularz, wydrukować deklarację i skontaktować się z Prezesem, Naczelnikiem lub jego zastępcą.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną działać społecznie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, zarówno młodzież poniżej 18 lat jak i osoby pełnoletnie, zarówno chłopców jak i dziewczęta, mężczyzn jak również kobiety.

Co zrobić żeby zostać strażakiem OSP Brzeziny?

Przede wszystkim wypełnić formularz, wydrukować i złożyć w Zarządzie OSP Brzeziny deklarację, ważne aby wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych poparło dwóch aktualnych członków OSP Brzeziny. Jak to zrobić? Skontaktuj się z Prezesem, Naczelnikiem lub jego zastępcą:

Prezes – 506 179 299

Naczelnik – 604 521 615

Z-ca naczelnik – 605 050 429