Statut

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEZINACH, zwane dalej „OSP”.
 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017r., poz. 210 – tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r., poz. 620 – tekst jednolity) i innych ustaw oraz niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie OSP jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.
 5. Stowarzyszenie OSP wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno – oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w ochotniczych strażach pożarnych.
 6. Siedzibą OSP jest miejscowość Brzeziny, ul. Reformacka 9, gmina Miasto Brzeziny.
 7. OSP jest Administratorem Danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Sposoby przetwarzania oraz cele przetwarzania obejmują tylko dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań, w tym zadań statutowych dla celów i dobra publicznego, niezbędnych dla wypełnienia prawnych, usprawiedliwionych obowiązków realizowanych przez OSP i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Przetwarzanie w celach określonych powyżej dotyczy wyłącznie kandydatów na członków, członków lub byłych członków OSP, pracowników, darczyńców, użytkowników serwisów internetowych i aplikacji oraz osób fizycznych utrzymujących stałe kontakty  z OSP w związku z jej działalności. Przetwarzanie danych osobowych w związku z obsługą zgłoszeń alarmowych o zdarzeniu oraz organizacją prowadzeniem i uczestnictwem w działaniach ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w tym przetwarzanie w systemach teleinformatycznych wspierający wykonywanie zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, regulują odrębne przepisy.
 8. W sytuacjach szczególnych, w czasie wprowadzenia konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) lub stopni alarmowych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), zasady działania OSP określają odrębne przepisy prawa.

§ 2

 1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, teren powiatu brzezińskiego, a w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – teren kraju.
 2. Stowarzyszenie OSP może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”.
 3. OSP może być włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

§ 3

OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, hymnu, znaków, godła i flagi organizacyjnej, mundurów, dystynkcji, odznaczeń i odznak według wzorów określonych przez władze OSP  oraz władze Związku.

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników oraz na podstawie umów cywilnoprawnych osoby prawne i fizyczne.

ROZDZIAŁ II

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celami i zadaniami OSP są:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami;
 2. Współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
 3. Organizacja, prowadzenie i udział w działaniach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów,innychmiejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych, awarii technologicznych i katastrof naturalnych;
 4. Informowanie ludności o występujących zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi;
 5. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz działalności kulturalno-oświatowej;
 6. Rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji;
 7. Wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa;
 8. Przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych;
 9. Rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej;
 10. Działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami;
 11. Promowanie inicjatyw i liderów lokalnych;
 12. Inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 13. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 14. Ochrona i promocja zdrowia;
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy;
 16. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 17. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 18. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 19. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa;
 20. Niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą;
 21. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu;
 22. Działania na rzecz ochrony środowiska;
 23. Utrzymanie środków trwałych stanowiących majątek OSP w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej;
 24. Modernizacja środków trwałych stanowiących majątek OSP związana z postępem technicznym, technologicznym, rozwojem cywilizacyjnym oraz organizacyjnym OSP i wymogami prawa powszechnego.

§ 6

Cele i zadania wymienione w § 5 OSP realizuje przez:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności poprzez swoich członków;
 2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa;
 3. Organizowanie spośród swoich członków sekcji ratowniczych;
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP;
 5. Organizowanie młodzieżowych i dziecięcych  drużyn pożarniczych;
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej;
 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną;
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu;
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe;
 10. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych funduszy;
 11. Wykonywanie przeglądów stanu technicznego, konserwacji środków trwałych stanowiących majątek OSP oraz bieżące usuwanie usterek i awarii;
 12. Wykonywania remontów i przebudów środków trwałych stanowiących majątek OSP.

§ 7

 1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Walne    Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
  • a) organizacja, prowadzenie i udział w działaniach ratowniczych;
  • b) promocja i upowszechnianie ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców;
  • c) organizowanie przedsięwzięć lub współuczestniczenie w zadaniach na rzecz działalności pożytku publicznego.
 4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
  • a) organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych;
  • b) użyczanie terenu, obiektów i sprzętu;
  • c) świadczenie usług na rzecz samorządów terytorialnych, organizacji społecznych i innych podmiotów.
 5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych, w tym osoby małoletnie.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§ 9

 1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
  • a) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych deklarujący dobrowolne, czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP na pisemny wniosek i po wyrażeniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 1 pkt. 7 złożone do Zarządu OSP,
  • b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat deklarujący dobrowolne, czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP na pisemny wniosek i po wyrażeniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 1 pkt. 7  złożone do Zarządu OSP,
  • c) małoletni poniżej 16 lat deklarujący dobrowolne, czynne uczestnictwo w realizacji celów OSPna pisemny wniosek i pisemną zgodę oraz po wyrażeniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 1 pkt. 7 złożone do Zarządu OSP przez przedstawiciela ustawowego.
 2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych OSP decyduje Zarząd OSP.
 3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych wydanej przez Zarząd OSP zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania, którego Uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 10

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską z zastrzeżeniem § 13 pkt. 4 i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§ 11

 1. Spośród małoletnich członków zwyczajnych wymienionych w § 9 pkt 1 lit. b oraz wymienionych w § 9 pkt. 1 lit. c, którzy ukończyli 12 lat można utworzyć młodzieżową drużynę pożarniczą.
 2. Spośród małoletnich członków zwyczajnych wymienionych § 9 pkt. 1 lit. c, którzy nie ukończyli 12 lat można utworzyć dziecięcą drużynę pożarniczą.
 3. Szczegółowe zasady działania  młodzieżowej drużyny pożarniczej i dziecięcej drużyny pożarniczej określa się w regulaminach organizacyjnych.
 4. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP.
 5. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz dziecięcej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • a) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia;
  • b) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP, prawo głosu, wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP, prawo głosowania mają członkowie od 16 roku życia;
  • c) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP;
  • d) używać munduru, dystynkcji, odznaczeń i odznak wymienionych w § 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
  • e) do okresowych bezpłatnych badań lekarskich, o ile biorą udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych.
 2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
  • a) aktywne uczestniczenie w działalności OSP;
  • b) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku przyjętych do realizacji przez OSP;
  • c) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez OSP, Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne podmioty wskazane przez władze OSP;
  • d) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim, o ile bierze udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych;
  • e) dbanie o mienie OSP;
  • f) regularne opłacanie składek członkowskich z zastrzeżeniem § 13 pkt 4

§ 13

 1. Składka członkowska, o której mowa w § 12 pkt 2 lit. f oraz w § 16 pkt. 3 opłacana jest:
  • a) za cały rok;
  • b) w terminie do końca roku, którego składka dotyczy;
  • c) w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie, a w przypadku członka wspierającego w zadeklarowanej przez siebie wysokości;
  • d) w siedzibie OSP lub przelewem na konto bankowe OSP.
 2. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki członkowskiej jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty co najmniej:
  • a) imię i nazwisko członka, którego składka dotyczy;
  • b) okres, za który składka jest opłacana.
 3. Nieopłacenie w terminie przez członka składki członkowskiej skutkuje skreśleniem z listy członków zwyczajnych przez Zarząd.
 4. Członkowie, o których mowa w § 9 pkt. 1 lit. bc są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 5. W szczególnych sytuacjach losowych Zarząd może zwolnić z opłacenia składki członkowskiej w danym roku członka zwyczajnego na jego pisemny wniosek.

§ 14

 1. Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się sekcje ratownicze
 2. Z sekcji ratowniczych można utworzyć Jednostkę Operacyjno – Techniczną.
 3. Spośród wszystkich członków zwyczajnych można utworzyć sekcję reprezentacyjną, sekcję orkiestry dętej, sekcje sportowe.
 4. Szczegółowe zasady organizacji, prowadzenia i bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych określają odrębne przepisy prawa.

§ 15

 1. Członkostwo ustaje na skutek skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego.
 2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje Zarząd OSP w następujących przypadkach:
  • a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie lub żądania usunięcia danych osobowych złożonego na piśmie, w przypadku małoletnich poniżej 16 lat złożonych przez przedstawiciela ustawowego;
  • b) nieopłacenia w terminie składki członkowskiej;
  • c) śmierci.
 3. Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd OSP w następujących wypadkach:
  • a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem;
  • b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
 4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt 3 Zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu OSP.
 5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu lub skreśleniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna.
 6. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
 7. Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez Zarząd OSP oraz wyrazi pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 1 pkt. 7,
 2. Członkowie wspierający – osoby prawne działają poprzez swoich przedstawicieli.
 3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości lub świadczy w innej zadeklarowanej formie na rzecz OSP.

§ 17

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej i OSP, która wyrazi pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 1 pkt. 7. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 3. Członek wspierający i członek honorowy nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego oraz prawa do głosowania, mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.

§ 17a

Do obowiązków członka honorowego lub wspierającego należy:

 • a) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związkuprzyjętych do realizacji przez OSP;
 • b) dbanie o mienie OSP;
 • c) godne reprezentowanie OSP.

§ 17b

 1. Członkostwo ustaje na skutek skreślenia z listy lub wykluczenia członka honorowego lub wspierającego.
 2. Skreślenia z listy członków honorowych lub wspierających dokonuje Zarząd OSP w
  następujących przypadkach:
  • a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie lub żądania usunięcia danych osobowych złożonego na piśmie,
  • b) w przypadku członka wspierającego zaprzestania wspierania przez okres dwóch lat od daty ostatniego wsparcia,
  • c)  w przypadku członka wspierającego – osoby prawnej utraty osobowości prawnej;
  • d) śmierci.
 3. Wykluczenia członka honorowego lub wspierającego, dokonuje Zarząd OSP
  w następujących wypadkach:
  • a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem;
  • b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi
   w dobre imię OSP.
 4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 3 Zarząd OSP umożliwia członkowi honorowemu lub wspierającemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu OSP.
 5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek honorowy lub wspierający może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu lub skreśleniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna.
 6. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek honorowy lub wspierający nie korzysta
  z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
 7. Skreślenie z listy członków OSP zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi wspierającemu lub honorowemu do użytkowania oraz uregulowania innych zobowiązań.

§ 17c

Członkostwo w OSP członków zwyczajnych, honorowych i wspierających ustaje w przypadku utraty pełnej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienia) oraz w przypadku rozwiązania OSP.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 18

Władzami OSP są:

 1. Walne Zebranie Członków OSP;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba,· że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 20

 1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
  • a) wysłuchanie i podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenie sprawozdań Zarządu
   z działalności OSP;
  • b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP;
  • c) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi OSP;
  • d) podejmowanie uchwał w sprawie uchwalania programu działania i budżetu OSP;
  • e) podejmowanie uchwał w sprawie określenia przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej;
  • f) dokonywanie wyboru i podejmowanie uchwał w sprawie wyboru spośród siebie członków Zarządu w liczbie od 6 do 9 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwoływania tego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu;
  • g)dokonanie wyboru i podjęcie uchwały w sprawie wyboru spośród siebie i odwołania komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób;
  • h) podejmowanie uchwał w sprawie uchwalenia statutu OSP lub jego zmiany;
  • i) podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składki członkowskiej;
  • j) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd,
   w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia;
  • k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP;
  • l) wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku;
  • m) podejmowanie uchwał o wstąpieniu lub wystąpieniu ze Związku lub innej organizacji;
  • n) podejmowanie uchwał w sprawie nadawaniaczłonkostwa honorowego OSP;
  • o) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP;
  • p) podejmowanie uchwał w sprawie zasad wypłaty kosztów lub wynagrodzeń określonych w § 25 pkt. 7 oraz w § 33 pkt. 4 lit. c.

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne – sprawozdawcze, zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze oraz nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne – sprawozdawcze Walne Zebranie Członków OSP jest zwoływane raz na rok, a sprawozdawczo – wyborcze raz na 5 lat.
 3. Zwyczajne – sprawozdawcze i zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:
  • a) z własnej inicjatywy;
  • b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  • c) na żądanie 50 % liczby członków OSP.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 3. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, spośród spraw określonych
  w § 21 pkt 2, ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania Członków OSP.

§ 24

Z przebiegu Walnego Zebrania Członków OSP sporządza się protokół oraz podjęte na nim uchwały sporządza się w formie pisemnej.

C. ZARZĄD

§ 25

 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów, w tym Wiceprezesa pełniącego jednocześnie funkcję Naczelnika, Sekretarza i Skarbnika, a także może wybrać Gospodarza, Kronikarza i Zastępcę Naczelnika.
 2. Zarząd może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić:
  • a) w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,
  • b) odwołania z funkcji członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków OSP,
  • c) ustanie członkostwa na skutek skreślenia z listy członków zwyczajnych OSP lub wykluczenia członka zwyczajnego z OSP.
 4. Zarząd może dokoptować do swego składu nowych członków w przypadku niedokonania wyboru przez Walne Zebranie Członków OSP pełnego składu – 9 osób.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Skazanie członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 21 pkt. 2 lit. f  lub § 23 pkt 4.
 7. Członek Zarządu może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 26

Do zadań Zarządu należy:

 1. reprezentowanie interesów OSP;
 2. realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP;
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP;
 4. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach
  w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu;
 6. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP;
 7. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu;
 8. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP;
 9. przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak;
 10. tworzenie sekcji ratowniczych;
 11. organizowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej, zespołów kulturalno-oświatowych     i sportowych;
 12. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań;
 13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikającymi z ich przynależności do OSP.

§ 27

 1. Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.
 2. Prezes Zarządu wykonuje zadania Administratora Danych, o którym mowa w § 1 pkt. 7 i jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń według kategorii danych objętych ochroną oraz nadzór nad bieżącą realizacją zadań w tym zakresie.
 3. Ochrona danych osobowych w szczególności polega na zabezpieczeniu danych przed ich:
  • a) udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  • b) zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  • c) przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa powszechnego oraz wewnętrznego,
  • d) zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb. Niemniej jednak niż raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§ 29

Do podpisywania umów, pełnomocnictw i dokumentów finansowych w imieniu OSP są uprawnieni niżej wymienieni członkowie Zarządu: Prezes, Wiceprezesi, Skarbnik.. Wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez co najmniej dwóch uprawnionych członków Zarządu działających łącznie.

§ 30

 1. Naczelnik kieruje sekcjami ratowniczymi jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
 2. Do obowiązków naczelnika należy:
  • a) wnioskowanie do Zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych;
  • b) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i dziecięcej;
  • c) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP;
  • d) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • e) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez sekcje OSP;
  • f) dysponowanie sprzętem ratowniczym i nadzór nad jego sprawnością;
  • g) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

§ 31

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę ustną;
 2. pochwałę w rozkazie naczelnika;
 3. wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody;
 4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 32

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. upomnienie ustne;
 2. naganę w rozkazie naczelnika;
 3. wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
  • a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich;
  • b) składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP;
  • c) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności;
  • d) Zebraniu Członków OSP wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna OSP może dokoptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 jej składu.
 3. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku:
  • a) w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,
  • b)odwołania z funkcji członka Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków OSP,
  • c) ustanie członkostwa na skutek skreślenia z listy członków zwyczajnych OSP lub wykluczenia członka zwyczajnego z OSP.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 5. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie
  z § 21 pkt. 2 lit. f  lub z § 23 pkt 4.

§ 34

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§ 36

 1. Majątek i środki finansowe OSP powstają z:
  • a) składek członkowskich;
  • b) funduszy, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
  • c) dochodów z majątku i imprez;
  • d) ofiarności publicznej;
  • e) wpływów z działalności gospodarczej;
  • f) OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach;
  • g) dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP;
  • h) OSP może podejmować uchwały dotyczące zakazów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 37

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy OSP pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywania majątku OSP na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 38

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 50% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 39

 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej 50% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 40

 1. W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.
 2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność Miasta Brzeziny.