O nas

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

Składka członkowska

Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach liczy 63 członków zwyczajnych, 2 członków wspierających oraz 4 członków honorowych. Jeśli jesteś zainteresowany czynnym uczestnictwem w działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach wypełnij i dostarcz do nas zamieszczoną poniżej deklarację dla członków zwyczajnych. Uwaga, aby zostać członkiem zwyczajnym OSP Brzeziny konieczne jest poparcie dwóch czynnych członków zwyczajnych OSP. Członkami zwyczajnymi OSP Brzeziny mogą być:

1. pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

W przypadku osób małoletnich należy wypełnić deklarację członka MDP, przy tym należy pamiętać, że zgodnie z § 11 pkt 1 Statutu OSP członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej może być osoba, która ukończyła 12 lat.

Natomiast jeśli chciałbyś wspomóc OSP Brzeziny w realizacji jej celów statutowych zostań członkiem wspierającym OSP, w tym celu wypełnił i prześlij do nas lub osobiście dostarcz deklarację dla członków wspierających zamieszczoną poniżej.

deklaracja członka MDP

deklaracja członka wspierającego

deklaracja członka zwyczajnego

Znajdź na nas na Facebooku