ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 9 informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert tj. do 30.08.2019 r. do godz. 15.00 nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.