Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje ogólne

1. Nazwa jednostki, adres siedziby

Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 9
Rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy
Miejscowość:
Numer: 0000205889

2. Czas działania jednostki

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności OSP jest nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., a dane porównawcze
obejmują okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji
działalności.

5.Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów,
pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018r. są
zgodne ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości. Jednostka sporządza sprawozdanie zgodnie ze wzorem przewidzianym dla fundacji i stowarzyszeń wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

a) wartości niematerialne i prawne i środki trwałe

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, wg stawek
uwzględniających kryterium ekonomicznej użyteczności.

Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 1 500,00 zł amortyzowane są w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania i ewidencjonowane w kartotece środków trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

Przedmioty długotrwałego użytku o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł są zaliczane do materiałów, a ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania. Dla celów
podatkowych jednostka stosuje jednorazową amortyzację dla środków o wartości do 1 500,00 zł.

b) ewidencja kosztów

Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu „4” i „5”.

Bilans

sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości, rozbudowany bardziej szczegółowo w zakresie istotnych dla organizacji pozycji

 TytułStan na 31.12.2017Stan na 31.12.2018
AAKTYWA TRWAŁE294 519,44287 959,50
IWartości niematerialne i prawne928,93928,93
II Rzeczowe aktywa trwałe293 590,51287 030,57
1.Środki trwałe, w tym:290 942,51283 982,57
 – grunty60 311,0060 311,00
 – budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej156 820,66152 716,06
 – urządzenia techniczne i maszyny73 810,8570 955,51
 – środki transportu0,000,00
 – inne środki trwałe0,000,00
2.Środki trwałe w budowie2 648,003 048,00
3.Zaliczki na środki trwałe0,000,00
IIINależności długoterminowe  
IVInwestycje długoterminowe  
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
BAKTYWA OBROTOWE54 878,0968 925,04
IZapasy, w tym:51 073,1664 244,45
1.Materiały51 073,1664 244,45
2.Półprodukty i produkty w toku0,000,00
3.Produkty gotowe0,000,00
4.Towary0,000,00
5.Zaliczki na dostawy i usługi0,000,00
IINależności krótkoterminowe, w tym:2 000,58400,59
1.Należności z tytułu dostaw i usług1 900,00400,01
2.Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych0,000,00
3.Należności dochodzone na drodze sądowej 0,000,00
4.Inne należności100,580,58
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:1 804,354 280,00
1.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych1 804,354 280,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe0,000,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe0,000,00
CNALEŻNE WPŁATY NA FUNDUSZ STATUTOWY0,000,00
AKTYWA RAZEM 349 397,53356 884,54
 TytułStan na 31.12.2017Stan na 31.12.2018
AFUNDUSZ WŁASNY347 443,17339 331,92
IFundusz statutowy345 712,80345 712,80
II Pozostałe fundusze0,000,00
IIIZysk (strata) z lat ubiegłych0,000,00
IVZysk (strata) netto1 730,37-6 380,88
BZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA1 954,3617 552,62
Rezerwy na zobowiązania0,000,00
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:0,000,00
1. Kredyty i pożyczki0,000,00
2.Inne zobowiązania długoterminowe0,000,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:203,04307,30
1.Kredyty i pożyczki0,000,00
2.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług141,46297,30
3.Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych32,040,00
4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń0,000,00
5.Inne zobowiązania29,5410,00
IVRozliczenia międzyokresowe1 751,3217 245,32
PASYWA RAZEM 349 397,53356 884,54

Rachunek zysków i strat

 TytułWykonanieWykonanie
za okresza okres
01.01.2017–31.12.201701.01.2018–31.12.2018
APrzychody z działalności statutowej179 003,22140 237,36
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego156 243,22120 467,36
II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego0,000,00
IIIPrzychody z pozostałej działalności statutowej22 760,0019 770,00
BKoszty działalności statutowej163 220,43152 462,91
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego163 003,43152 462,91
II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego0,000,00
IIIKoszty pozostałej działalności statutowej217,000,00
CZysk (strata) z działalności statutowej (A – B)15 782,79-12 225,55
D Przychody z działalności gospodarczej0,000,00
EKoszty działalności gospodarczej0,000,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)0,000,00
Koszty ogólnego zarządu14 758,6311 996,89
HZysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)1 024,16-24 222,44
Pozostałe przychody operacyjne1 159,0317 841,56
JPozostałe koszty operacyjne452,820,00
KPrzychody finansowe0,000,00
LKoszty finansowe0,000,00
MZysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)1 730,37-6 380,88
NPodatek dochodowy0,000,00
OZysk (strata) netto (M – N)1 730,37-6 380,88

Informacja dodatkowa

  1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach nie posiada zobowiązań finansowych.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie odnotowano w jednostce zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

a) Wartości niematerialne i prawne obejmują:

 Wartość początkowaUmorzenieWartość bilansowa
Inne wartości niematerialne i prawne – użytkowane oprogramowanie komputerowe1 053,16124,23928,93

b) Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

 Wartość początkowaUmorzenieWartość bilansowa
Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntu60 311,0060 311,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej174 531,7821 815,72152 716,06
Urządzenia techniczne i maszyny199 151,42128 195,9170 955,51
Środki transportu292 945,81292 945,81
Inne środki trwałe
RAZEM 726 940,01442 957,44283 982,57

c) Należności długoterminowe obejmują:

d) Inwestycje długoterminowe obejmują:

e) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:

f) Zapasy obejmują:

Materiały64 244,45
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy i usługi
RAZEM64 244,45

g) Należności krótkoterminowe obejmują:

Należności z tytułu dostaw i usług400,01
Należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
Należności dochodzone na drodze sądowej
Inne należności0,58
RAZEM400,59

h) Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

Środki pieniężne w kasie4 176,34
Środki pieniężne w banku103,66
Inne inwestycje krótkoterminowe
RAZEM4 280,00

i) Rezerwy na zobowiązania obejmują:

j) Zobowiązania długoterminowe obejmują:

k) Zobowiązania długoterminowe obejmują:

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług297,30
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, w tym:
zobowiązania wobec ZUS
zobowiązania z tyt. PIT
zobowiązania z tyt. CIT
inne zobowiązania budżetowe
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Inne zobowiązania10,00
RAZEM307,30

l) Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

Rozliczenie międyokresowe przychodu z tytułu dotacji1 565,32
Darowizny środków trwałych15 680,00
RAZEM17 245,32

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

PrzychodyKwota przychodówUdział procentowy
Przychody z tytułu nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:120 467,360,76
składki członkowskie3 224,000,02
darowizny i zapisy6 326,990,04
dotacje ze środków publicznych109 186,000,69
subwencje0,00
przychody z ofiarności publicznej0,00
przychody z tytułu 1% podatku0,00
przychody z podziału zysku bilansowego1 730,370,01
 0,00
Przychody z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
Przychody z tytułu pozostałej działalności statutowej, w tym:19 770,000,13
dochody z majątku19 770,000,13
  0,00
  0,00
  0,00
Przychody z działalności gospodarczej, w tym:0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:17 841,560,11
Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych0,00
Inne pozostałe przychody operacyjne17 841,560,11
  0,00
  0,00
Przychody finansowe, w tym:0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
RAZEM PRZYCHODY158 078,921,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów;

KosztyKwota kosztówUdział procentowy
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:152 462,910,93
Amortyzacja20 349,940,12
Zużycie materiałów i energii76 729,660,47
Usługi obce19 043,320,12
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników25 779,730,16
Pozostałe koszty10 560,260,06
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:0,00
Amortyzacja0,00
Zużycie materiałów i energii0,00
Usługi obce0,00
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników0,00
Pozostałe koszty0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej, w tym:0,00
Amortyzacja0,00
Zużycie materiałów i energii0,00
Usługi obce0,00
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników0,00
Pozostałe koszty0,00
Koszty działalności gospodarczej, w tym:0,00
Amortyzacja0,00
Zużycie materiałów i energii0,00
Usługi obce0,00
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników0,00
Pozostałe koszty0,00
Koszty administracyjne, w tym:11 996,890,07
Amortyzacja0,00
Zużycie materiałów i energii2 462,060,01
Usługi obce2 144,990,01
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników0,00
Pozostałe koszty7 389,840,04
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
Pozostałe koszty operacyjne0,00
  0,00
  0,00
  0,00
Koszty finansowe, w tym:0,00
  0,00
  0,00
  0,00
RAZEM KOSZTY164 459,801,00

6. jednostka nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, jednak uzyskuje przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywany przez podatników poprzez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP;

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane w bieżącym roku0,00
Koszty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych poniesione w bieżącym roku0,00
Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowane w bieżącym roku, w tym:0,00
 0,00
  
  
  
  

7. inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.