Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2018

przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym członków OSP w dniu 16.03.2019 roku

Stan prawny

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000205889
 • Podstawą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach jest Statut, którego tekst jednolity przyjęto na Walnym Zebraniu Członków w dniu 22 marca 2014 roku
 • Ochotnicza Straż Pożarna jest zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Jednostka jest włączona z dniem 27 maja 2009 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego decyzją Nr V/110 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Stan organizacyjny

 • Członkowie zwyczajni na dzień Walnego Zebrania stanowią liczbę 63 druhów, w tym 7 kobiet
 • Członkowie honorowi:
  1. dh o. Aleksander Szlachta
  2. dh Barbara Polasińska
 • Członkowie wspierający:
  1. Marian Krasiński – firma “WAMAR”
  2. Halina Szczepaniak – zakład pogrzebowy “SZCZEPANIAK”
  3. Włodzimierz Kaźmierczak – firma “Diagnostyka Badania Techniczne pojazdów”
  4. Krzysztof Wiśniewski –  Materiały budowlane “ WIŚNIEWSKI”
  5. Jacek Jeziorski – Stacja paliw “JACAR”
  6. Cecylia Stąporek – Kwiaciarnia  ”JUKA”
  7. Mariusz Bączyński – Restauracja ”ZAPIEKANE”
 • Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w roku 2018 na podstawie § 15 pkt 2 lit. a Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach podjął uchwały o skreśleniu z listy następujących członków:
  1. Piotr Dębski
  2. Mariusz Józwik
 • Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w roku 2018 na podstawie § 17b pkt 2 lit. c Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach skreślił z listy następujących członków:
  1. Marianna Zychla
 • Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w ubiegłym roku na podstawie § 26 pkt 8 oraz § 9 pkt 2 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach podjął uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:
  1. Katarzyna Benka
  2. Marcin Benka
  3. Karol Nowakowski
  4. Michał Gońda
  5. Katarzyna Grzelak
  6. Patryk Śniady
  7. Jakub Sobkiewicz
  8. Mariusz Chachuła
  9. Dominik Jadczak
  10. Waldemar Pabiniak
  11. Krystian Gąsiorowski

Struktura organizacyjna

 • Zarząd OSP
  1. Prezes – dh Marcin Białobrzeski
  2. Wiceprezes – dh Roman Wargoś
  3. Wiceprezes – Naczelnik – dh Krzysztof Jastrzębowski
  4. Z-ca naczelnik – dh Kamil Wiaderek
  5. Skarbnik –  dh Kamil Hamerszmidt
  6. Sekretarz – dh Krzysztof Stempniewski
  7. Gospodarz – dh Sławomir Młotkowski
  8. Kronikarz – dh Urszula Bartyzel
  9. Czł. Zarządu – dh Krzysztof Sobieszkoda
 • Sekcje ratownicze
 • Orkiestra dęta
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
 • Dziecięca Drużyna Pożarnicza
 • Sekcja Sportowa

Działalność organizacyjna

 • Zarząd OSP w Brzezinach odbył 18 posiedzeń protokołowanych  i 2 nie protokołowane.
 • Przedmiotem posiedzeń były sprawy operacyjne, finansowe, gospodarcze, szkoleniowe oraz działalność kulturalna i sportowa.
 • Rozliczenie finansowe jest zawarte w sprawozdaniu finansowym. OSP nie mogłaby funkcjonować bez wsparcia Rady Miasta Brzeziny i Urzędu Miasta w Brzezinach.
 • OSP otrzymała dotację na utrzymanie gotowości bojowej przekazaną przez  Miasto Brzeziny w kwocie 75 000,00 złotych. Główne składniki to: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i paliw, ubezpieczenia, kursy specjalistyczne oraz specjalistyczne serwisy sprzętu ratowniczego, konserwacja sprzętu.
 • OSP otrzymało sprzęt ratowniczy  z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości niżej wymieniony sprzęt : defibrylatora AED, torbe R-1 w zestawie z szynami Kramera i deską ortopedyczną, bosak dielektryczny, detektor prądu przemiennego HOTSTICK, najaśnice przenośną.
 • Z dofinansowa Miasta Brzeziny na gotowość bojową  zakupiono:
Lp.SprzętLiczba
1Hełmy strażackie 5
2Węże W-753
3Węże W-52 2
4Węże W-252
5Prądownica wodna uniwersalna PW 25/R2
6Przełącznik 52/252
7Łącznik W-252
8Ubranie koszarowe 6
9Profesjonalny zestaw kominiarski1
10Podkoszulek strażacki6
11Buty strażackie 1
12Buty strażackie Brandbull4
13Rękawice strażackie1
14Uchwyty do latarek6
 • Miasto Brzeziny w roku 2018 złożyło wniosek  do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup zestawu sprzętu podstawowego do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym ,który  został wyłoniony do sfinansowana z dotacji celowej dla jednostek OSP z terenu woj. Łódzkiego. Całkowita wartość zakupionego sprzętu to 17 994,31 zł

Działalność prewencyjna

 • W ramach działalności prewencyjnej odbyto pogadanki dla druhów OSP o tematyce pożarniczej, którą prowadził naczelnik dh Krzysztof Jastrzębowski oraz jego zastępca dh Kamil Wiaderek a także pełniący w trakcie roku funkcje z-ca Naczelnika  dh Krzysztof Sobieszkoda. Jednostka OSP przeprowadziła pokazy strażackie z elementami zabawy dla wszystkich przedszkoli z naszego miasta, uwzględniając każdą grupę wiekową.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach przeprowadziła cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego wykonywania “RKO” w ramach Projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę 2 przejść dla pieszych na ul. Sienkiewicza realizowany w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”. Druhowie z naszej jednostki przeprowadzili szkolenie dla blisko 400 mieszkańców naszego miasta. Uczestnikami kursów były dzieci wszystkich przedszkoli, najstarsze klasy szkół podstawowych oraz mieszkańcy Brzezin min. członkowie  z „Klubu Motocyklowego EBeeRy Brzeziny”, „Stowarzyszenia Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny” oraz „Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Brzeziny”.
 • Ochotnicza Straż Pożarna powołała do życia “Akademię Młodego Strażaka” , których członkami są dzieci oraz młodzież w wieku od 5 do 14 lat. Na zajęciach prowadzonych przez dh Daniela Strumiana oraz dh Marcina Białobrzeskiego poruszane są elementy pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Tematy zajęć dostosowane są do wieku uczestników i przedstawiona w formie zabaw w przyjaznej atmosferze.
 • Działalność OSP prezentowana była na łamach prasy lokalnej. Prowadziliśmy prenumeratę czasopisma „Strażak”.

Działalność operacyjno-szkoleniowa

 • W 2018 roku OSP Brzeziny uczestniczyła przy 109 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym: przy 25 pożarach, 74 miejscowych zagrożeniach oraz przy 9 fałszywych alarmach.
 • W okresie sprawozdawczym żaden z naszych strażaków nie odbył kursu w KP PSP BRZEZINY.
 • Stan wyszkolenia przedstawia się następująco:
Lp.SzkolenieIlość druhów
1Kurs podstawowy36
2Dowódców sekcji11
3Operatorów sprzętu11
4Obsługi radiotelefonów6
5Naczelników7
6Kwalifikowana Pierwsza Pomoc27
7Kurs ratownictwa technicznego28
8Kurs LPR 6
9Kurs Ratownictwa Przeciwpowodziowego11
10Kurs Kierowania Ruchem Drogowym11
11Organizator Technik Dostępu Linowego 2
 • Ponadto w naszych szeregach jest 6 czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dwóch wykwalifikowanych Ratowników Medycznych.
 • Najczęściej w akcjach udział brali druhowie:
  Kamil Wiaderek (52 zdarzenia), Marcin Białobrzeski ( 46 zdarzeń), Daniel Strumian ( 45 zdarzenia ), Sławomir Młotkowski ( 40 zdarzeń ), Daria Wójcik ( 39 zdarzeń ) , Piotr Dziedzic ( 35 zdarzeń ) Konrad Buldecki ( 32 zdarzenia ).
 • Do największej akcji w historii pożarnictwa naszej jednostki można zaliczyć: pożar składowiska odpadów komunalnych “BORUTA” w Zgierzu gdzie przez przeszło trzy doby braliśmy czynny udział w akcji ratowniczo-gaśniczej.
 • W roku sprawozdawczym zabezpieczaliśmy imprezę masową związaną z obchodem Dni Brzezin, gdzie w sile dwóch zastępów oraz 12 ratowników czuwaliśmy nad bezpieczeństwem uczestniczących osób w imprezie.
 • Nasza jednostka także brała udział w ćwiczeniach obiektowych organizowanych przez KP PSP Brzeziny min: w szpitalu powiatowym w Brzezinach.
 • Jednostka brała udział w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach w Jordanowie w firmie produkującej namioty GRA-LECH scenariusz obejmował pożar powstały w jednym z pomieszczeń danej firmy.
 • Również w roku ubiegłym w dniach 8-9 marzec braliśmy udział w dniach otwartych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzezinach reklamując klasę strażacką.
 • W ubiegłym roku inspekcja gotowości operacyjnej jednostki  została przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2018 przez zespół inspekcyjny oficerów z KP PSP Brzeziny, z końcowym wynikiem Bardzo dobrym.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach przeprowadziła 45 ćwiczeń i zbiórek szkoleniowych we własnym zakresie:
  1. 20 ćwiczeń ze sprzętem w terenie
  2. 15 zbiórek sportowych
  3. 10 szkoleń teoretycznych

Sprawy gospodarcze

 • Remont pomieszczenia dla orkiestry
 • Wymiana okien PCV oraz wymianę drzwi wejściowych od strony południowej
 • W roku sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 14 zbiórek gospodarczych.

Działalność kulturalna

 • OSP Brzeziny prowadzi sekcję Orkiestry Dętej, która od 2012 roku współpracuje z orkiestrą Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z Dzierżąznej. Współpraca polega na wspólnych występach i koncertach. Obie orkiestry prowadzi kapelmistrz Radosław Szymczyk. Próby orkiestry odbywają raz w tygodniu po 2 godziny. W roku sprawozdawczym orkiestra wystąpiła w sumie 23 razy w Brzezinach, gminie Zgierz oraz na terenie miasta Łodzi. Do najważniejszych występów należy zaliczyć uroczystości państwowe 3 maja, 15 sierpnia czy 11 listopada, imprezy kulturalne 8 marca Dzień Kobiet czy koncert z okazji Dni Brzezin. W okresie Świąt Bożego Narodzenia orkiestra występowała w czasie pasterki oraz koncertowała z okazji święta 3 króli. Orkiestra swoją muzyką uświetniała również śluby i uroczystości pogrzebowe. Cieszy fakt, że w roku minionym przybyło 5 adeptów do nauki gry na instrumentach, którzy niebawem zasilą szeregi orkiestry. Warto się pochwalić nowo wyremontowaną salą prób, w której orkiestra ćwiczy od stycznia 2018 roku. Dzięki członkom wspierającym (Halinie Szczepaniak, Franciszkowi Pastusiakowi, Krzysztofowi Wiśniewskiemu, Romanowi Czajce) oraz zaangażowaniu naszych druhów w prace remontowe orkiestra odbywa próby w sali z profesjonalną akustyką, a co za tym idzie podnosi swoje umiejętności. Działalność orkiestry prezentowana jest na stronie internetowej www.orkiestrabrzeziny.pl, którą prowadzi dh Kamil Hamerszmidt.

Pozostała działalność

 • W 2018 roku druhowie OSP Brzeziny czynnie brali udział w organizacji imprez:
  1. świąt państwowych, kościelnych,
  2. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  3. Dni Strażaka,
  4. Dni Brzezin
 • OSP z okazji Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowała uroczysty apel , gdzie w samo południe wspólnie z mieszkańcami Brzezin odśpiewano Hymn Polski a następnie  pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego odpalono 100 zniczy białych i czerwonych tworząc Flagę Polski.
 • Jako jednostka prowadzimy stronę internetową, której moderatorem jest dh Kamil Hamerszmidt, również na  portalu facebook prezentowany jest profil działalności jednostki, prowadzi go naczelnik dh Kamil Wiaderek wraz z pomocą druhny Urszuli Bartyzel. Przedstawia ona wiadomości z bieżącej działalności OSP. Zainteresowani mogą  odwiedzić naszą stronę internetową oraz profil facebook.
 • Kronikę dziejów OSP Prowadzi druhna Urszula Bartyzel.
 • W roku sprawozdawczym OSP Brzeziny przystąpiło do projektu fundacji FaniMani, który zakłada przekazywanie dla organizacji non-profit części środków płaconych za zakupy w sklepach internetowych, dzięki czemu każdy realizujący zakupy w jednym z ponad 1 000 sklepów internetowych może wesprzeć naszą działalność bez ponoszenia dodatkowych kosztów, część pieniędzy, które zapłaci za zakupy sklep przekaże nam. Zainteresowanych zapraszamy na stronę fanimani.pl/ospbrzeziny.

Realizacja wniosków z poprzedniego walnego zebrania

 • wniosek o pozyskanie namiotu promocyjnego został przeniesiony na rok 2019
 • wniosek o zmiany w statucie w sprawie wymogu posiadania minimum wykształcenia średniego dla członków zarządu ,  został uznany za bezprzedmiotowy i niemający formalnego uzasadnienia (Uchwała zarządu nr 6/2018 dnia 29 Marca 2018).

Realizacja uchwał poprzedniego walnego  zebrania

 • Uchwały Walnego Zebrania Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach z dnia 04.03.2017 roku zrealizowano w całości.
 • Plan z działalności został zrealizowany w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych, uwarunkowań prawnych i technicznych.
 • W roku sprawozdawczym zwołano nadzwyczajne Walne Zebranie w celu udzielenia pozwolenia na poprowadzenie sieci ciepłowniczej “PEC” oraz służebności terenu, a także uzyskaniu jednorazowego opłaty z tego tytułu na łączną kwotę 46 000,00 zł.

Ze względu na rezygnację Piotra Dębskiego z funkcji prezesa OSP Brzeziny, a także zmian w strukturach organizacyjnych spółki PEC nie nastąpiło podpisanie aktu notarialnego. Termin podpisania aktu został ustalony na dzień 15 Marca 2019 r.