Termin Walnego Zebrania za 2020 rok

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2020 odbędzie się w dniu 4 września 2021 roku o godzinie 17:00 w sali OSP Brzeziny ul. Reformacka 9 w Brzezinach.
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2. Powitanie zaproszonych gości.

3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków i komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku zebrania.

5. Sprawozdanie z działalności.

6. Sprawozdanie finansowe.

7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

8. Dyskusja.

9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia
absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

10.Wręczenie wyróżnień członkom OSP Brzeziny.

11. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

12. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie planu działalności i planu
finansowego.

13. Wybory:

Zarządu OSP,

Komisji Rewizyjnej OSP.Przerwa w Zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.

14. Dalszy ciąg wyborów:

Delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP,

Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RPWolne wnioski.

15. Podjęcie pozostałych uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

16. Wystąpienia gości.

17. Zakończenie zebrania.