Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2020

przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym  członków OSP

w dniu 04.09.2021 roku

Stan prawny:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000205889;
 • Podstawą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach jest Statut, którego tekst jednolity przyjęto na Walnym Zebraniu Członków Uchwałą nr 3 w dniu 16.03.2019 r.
 • Ochotnicza Straż Pożarna jest zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 • Jednostka jest włączona z dniem 27 maja 2009 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego decyzją Nr V/110 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Stan organizacyjny:

 • Członkowie zwyczajni na dzień Walnego Zebrania stanowią liczbę 51 druhów uprawnionych do głosowania, w tym 7 kobiet, 23 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 18 członków Dziecięcej Drużyny Pożarniczej.  
 • Członkowie honorowi:
  1. dh Barbara Polasińska;
  2. dh Barucki Tadeusz;
  3. dh Barucki Mieczysław;
  4. dh Szymczak Marian;
  5. dh Dziedziczak Wacław;
  6. dh Kubecki Grzegorz;
  7. dh Kmieć Bolesław;
  8. dh Kaźmierczak Jerzy;
  9. dh Chrudzimski Czesław;
  10. dh Sobieszkoda Tadeusz.
 • Członkowie wspierający:
  1. Marian Krasiński – firma “WAMAR”;
  2. Halina Szczepaniak – zakład pogrzebowy “SZCZEPANIAK”;
  3. Włodzimierz Kaźmierczak ; “Diagnostyka Badania Techniczne pojazdów”;
  4. Krzysztof Wiśniewski –  Materiały budowlane “ WIŚNIEWSKI”;
  5. Jacek Jeziorski – Stacja paliw “JACAR”;
  6. Cecylia Stąporek – Kwiaciarnia  ”JUKA”.

Struktura organizacyjna:

 • Zarząd OSP:
  1. Prezes – dh Marcin Białobrzeski;
  2. Wiceprezes – dh Roman Wargoś;
  3. Wiceprezes – Naczelnik – dh Krzysztof Jastrzębowski;
  4. Z-ca naczelnik – dh Kamil Wiaderek;
  5. Skarbnik –  dh Kamil Hamerszmidt;
  6. Sekretarz – dh Krzysztof Stempniewski;
  7. Gospodarz – dh Sławomir Młotkowski;
  8. Kronikarz – dh Urszula Bartyzel;
  9. Czł. Zarządu – dh Krzysztof Sobieszkoda.
 • Komisja rewizyjna:
  1. Przewodniczący – dh Krzysztof Trzewikowski , 
  2. Sekretarz – dh Kinga Buldecka, 
  3. Członek – dh Tomasz Świerczyński.
 • Sekcje ratownicze.
 • Orkiestra dęta.
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
 • Dziecięca Drużyna Pożarnicza.
 • Sekcja Sportowa.
 • W roku sprawozdawczym na wieczną służbę odszedł członek Honorowy OSP Brzeziny o. Aleksander Szlachta 
 • Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w roku 2020 na podstawie § 15 pkt 2 lit. a oraz § 15 pkt 2 lit b Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej  w Brzezinach podjął uchwałę o skreśleniu z listy następujących członków:
 1. Gońda Michał;
 2. Janowski Piotr
 3. Sysa Maciej 
 4. Szklarek Daniel
 • Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w ubiegłym roku na podstawie § 19 pkt 2 oraz § 26 pkt 8 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach podjął uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych następujące osoby: 
 1. Marcin Janicki
 2. Marcin Szychowski;
 3. Marcin Loba 

            oraz 10 członków MDP i DDP 

Działalność organizacyjna:

 • Zarząd OSP w Brzezinach odbył 8 posiedzeń protokołowanych i 3 nieprotokołowane.
 • Przedmiotem posiedzeń były sprawy operacyjne, finansowe, gospodarcze, szkoleniowe oraz działalność kulturalna i sportowa. 
 • Rozliczenie finansowe jest zawarte w sprawozdaniu finansowym. OSP nie mogłaby funkcjonować bez wsparcia Rady Miasta Brzeziny i Urzędu Miasta w Brzezinach. OSP otrzymała dotację na utrzymanie gotowości bojowej przekazaną przez  Miasto Brzeziny w kwocie 80 000,00 złotych. Główne składniki to: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i paliw, ubezpieczenia, kursy specjalistyczne oraz specjalistyczne serwisy sprzętu ratowniczego, konserwacja sprzętu oraz na prowadzenie Orkiestry dętej 30 000,00 zł.
 • W roku 2020 dzięki zaangażowaniu Miasta Brzeziny,  w szczególności Pani Burmistrz Ilony Skipor   wzbogaciliśmy się o fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 7/52  Scania wraz ze sprzętem.
 • W roku 2020 nasza jednostka  otrzymała dotację w kwocie 5 000 zł z fundacji “pepcolandia” , dzięki której OSP Brzeziny zorganizowała po raz pierwszy w Polsce zawody MINI FireFighter Combat Challenge Brzeziny 2k20
 •  W roku 2020 z dotacji KSRG w kwocie 30 000 zł została wyremontowana ściana budynku od strony południowej, która uległa zniszczeniu podczas pożaru w 2019r . 
 • Z fundacji Orlen jednostka wzbogaciła się o 4 komplety Środków ochronny indywidualnej. Łączna kwota darowizny to 29 000,00

Działalność prewencyjna:

 • W ramach działalności prewencyjnej odbyto pogadanki dla druhów OSP o tematyce pożarniczej, którą prowadził naczelnik dh Krzysztof Jastrzębowski.
 • Jednostka OSP przeprowadziła pokazy strażackie z elementami zabawy dla wszystkich przedszkoli z naszego miasta, uwzględniając każdą grupę wiekową.
 • Ochotnicza Straż Pożarna prowadzi “Akademię Młodego Strażaka”, której uczestnikami są dzieci oraz młodzież w wieku od 5 do 14 lat –  członkowie DDP I MDP. Na zajęciach prowadzonych przez dh Daniela Strumiana oraz dh Marcina Białobrzeskiego poruszane są elementy pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Tematy zajęć dostosowane są do wieku uczestników i przedstawiona  w formie zabaw w przyjaznej atmosferze. W trakcie epidemii zajęcia odbywały się zarówno w formie stacjonarnej jak i Online gdzie publikowane były filmy szkoleniowe własnego autorstwa przez opiekunów grupy. 
 • W roku Sprawozdawczym dzięki dużemu zaangażowaniu opiekunów grup oraz rodziców druhowie z AMS brali  udział w letnim obozie, gdzie dzieci przeżyły niesamowite  przygody.
 • Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa Covid 19 działalność została ograniczona i dostosowana do obowiązujących przepisów i obostrzeń.  
 • Działalność OSP prezentowana była na łamach prasy lokalnej. 

Działalność operacyjno-szkoleniowa:

 • W 2020 roku OSP Brzeziny uczestniczyła przy 166 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym: przy 34 pożarach, 111 miejscowych zagrożeniach oraz 11 fałszywych alarmach. 
 • W okresie sprawozdawczym 2 druhów ukończyło kurs LPR.
 • Stan wyszkolenia przedstawia się następująco:
Lp.SzkolenieIlość druhów
1Kurs podstawowy41
2Dowódców sekcji11
3Operatorów sprzętu11
4Obsługi radiotelefonów6
5Naczelników7
6Kwalifikowana Pierwsza Pomoc28
7Kurs ratownictwa technicznego33
8Kurs LPR 9
9Kurs Ratownictwa Przeciwpowodziowego16
10Kurs Kierowania Ruchem Drogowym16
11Organizator Technik Dostępu Linowego 2
Wyszkolenie OSP Brzeziny
 • Ponadto w naszych szeregach jest 8 czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dwóch wykwalifikowanych Ratowników Medycznych.
 • Najczęściej w akcjach udział brali druhowie:  Sławomir Młotkowski (101 zdarzeń), Marcin Białobrzeski (71 zdarzeń), Patryk Śniady(70 zdarzeń), Wojciech Młotkowski (68 zdarzeń), Daria Wójcik (65 zdarzeń). Daniel Strumian (57 zdarzeń)
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach przeprowadziła 20 zbiórki szkoleniowe, sportowe oraz teoretyczne we własnym zakresie:
  1. 20 szkoleń teoretycznych.

Sprawy gospodarcze:

 • Wyremontowano elewację ściany od strony południowej (uszkodzonej podczas pożaru).
 • W roku sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 4 zbiórki gospodarczych.

Działalność kulturalna:

 • OSP Brzeziny prowadzi sekcję Orkiestry Dętej, która od 2012 roku współpracuje z orkiestrą Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z Dzierżąznej. Współpraca polega na wspólnych występach i koncertach. Obie orkiestry prowadzi kapelmistrz Radosław Szymczyk. Próby orkiestry odbywają raz w tygodniu po 2 godziny. W roku sprawozdawczym z uwagi na pandemię orkiestra wystąpiła tylko 4 razy.  Cieszy fakt, że w roku minionym przybyło 4 adeptów do nauki gry na instrumentach, którzy niebawem zasilą szeregi orkiestry. Działalność orkiestry prezentowana jest na stronie internetowej www.orkiestrabrzeziny.pl, którą prowadzi dh Kamil Hamerszmidt. 

Pozostała działalność:

 • W 2020 roku druhowie OSP Brzeziny ze względu na panującą epidemie koronowirusa  Covid 19 nie brała udziału  w świętach państwowych oraz kościelnych ze względu na obowiązujący reżim sanitarny
 • Jako jednostka prowadzimy stronę internetową, której moderatorem jest dh Kamil Hamerszmidt, również na  portalu facebook prezentowany jest profil działalności  jednostki, prowadzi go  druhna Daria Wójcik. Przedstawia ona wiadomości z bieżącej działalności OSP. Zainteresowani mogą  odwiedzić naszą stronę internetową oraz profil facebook.
 • Kronikę dziejów OSP Prowadzi druhna Urszula Bartyzel.

Realizacja wniosków z poprzedniego walnego zebrania: 

 • Zarząd OSP nie zrealizował  Uchwały nr 3  Walnego Zebrania członków OSP Brzeziny z dnia 20.06.2020 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu z przyczyn merytorycznych i formalnych.  
 •  Pozostałe Uchwały Walnego Zebrania Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach z dnia  20.06.2020 roku zrealizowano w całości.
 • Plan z działalności został zrealizowany w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych, uwarunkowań prawnych i technicznych.