Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021

W sobotę 19 marca 2022 roku w garażu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Brzeziny. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes Zarządu OSP dh Sławomir Młotkowski, który powitał przybyłe druhny i druhów, informując jednocześnie, że Zebranie odbędzie się w warunkach polowych z uwagi na przygotowanie Sali OSP Brzeziny na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Na przewodniczącego Zebrania wybrano druha Romana Wargosia, który przejął prowadzenie Zebrania od druha Prezesa. Na protokolanta wybrano Sekretarza Zarządu OSP druha Daniela Strumiana, a do Komisji Uchwał i Wniosków powołano druhnę Martę Krysztofiak, druha Marcina Białobrzeskiego oraz druha Piotra Dziedzica. Po przyjęciu porządku obrad Prezes Zarządu OSP przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Brzeziny za rok 2021. W 2021 roku OSP Brzeziny uczestniczyła przy 186 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym: przy 23 pożarach, 153 miejscowych zagrożeniach oraz 10 fałszywych alarmach; 5 druhów ukończyło kurs podstawowy. Najczęściej w akcjach udział brali druhowie: Sławomir Młotkowski (130 zdarzeń), Daria Wójcik (77 zdarzeń), Piotr Dziedzic(67 zdarzeń) za co wręczono im pamiątkowe statuetki. Wyróżnienie otrzymali również druhowie Marcin Białobrzeski oraz Daniel Strumian za zaangażowanie w prowadzenie zajęć dla Akademii Młodego Strażaka. Dh Marcin Białobrzeski – Skarbnik Zarządu OSP przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2021. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Krzysztof Trzewikowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy, co jednogłośnie zostało przegłosowane. Po udzieleniu absolutorium Zarządowi przedstawiono i przyjęto plan finansowy oraz plan działalności na rok 2022, który zakłada m. in. pozyskanie samochodu ratownictwa wysokościowego typu SH lub SD, ocieplenie budynku i remont elewacji, remont biura zarządu. Podjęto uchwałę upoważniającą Zarząd do zbycia samochodu kwatermistrzowskiego marki Lublin rok produkcji 2000 o numerze rejestracyjnym ELW F326. Samochód wymaga remontu, którego koszt przewyższa jego wartość. Podjęto również uchwałę upoważniającą Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach do podjęcia prac koncepcyjnych w zakresie możliwości i warunków pozyskania nieruchomości na nową siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach i warunków zbycia posiadanej nieruchomości, jednak nie stanowiącej podstawy do zbycia lub nabycia nieruchomości oraz ich obciążenia. Uchwała zobowiązuje jednocześnie Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach do złożenia odrębnego sprawozdania z wykonania Uchwały na najbliższym Walnym Zebraniu Członków OSP. Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący dh Roman Wargoś stwierdził zakończenie Zebrania.