Walne zebranie

OGŁOSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach zawiadamia wszystkich członków, iż Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012 zostało zwołane na dzień 23 lutego 2013 roku w pierwszym terminie o godzinie 17:00, w drugim terminie o godzinie 17:30 w Sali OSP Brzeziny ul. Reformackiej 9.

  Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków i komisji skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności,
 5. Sprawozdanie finansowe,
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej,
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący,
 8. Dyskusja,
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy,
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego,
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu OSP,
 12. Wolne wnioski,
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji,
 14. Zakończenie zebrania.