Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 510223401-N-2019 z dnia 18-10-2019 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 593993-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, Krajowy numer identyfikacyjny 75040433700000, ul. ul. Reformacka  9, 96-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 506179299, e-mail ospbrzeziny@poczta.onet.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.ospbrzeziny.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GBA.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Wymagany okres gwarancji – minimum 24 miesiące liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Pojazd powinien być fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2018.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli OSP w Brzezinach z zakresu podstawowej obsługi przedmiotu umowy, które nastąpi w dniu i miejscu odbioru przedmiotu umowy.

5. Wykonawca uwzględni w swoim formularzu ofertowym koszty związane z:

1) przygotowaniem i złożeniem oferty (w oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia);

2) inne opłaty nie wymienione w specyfikacji niezbędne do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane parametry i wymagania techniczne, określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie żądał. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nieIII.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/09/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 617700.00 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ściegiennego 268A 
Kod pocztowy: 25-116 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 759648.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 759648.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 759648.00 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.