ZAWIADOMIENIE

 o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:    

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 9 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w powyższym postępowaniu wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza 25-116 Kielce  ul. Ściegiennego 268A

W toku przetargu została złożona  1 oferta:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
1Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268A

Uzasadnienie wyboru: 

Wpłynęła jedna oferta, niepodlegająca odrzuceniu. 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przedstawiamy  poniższą informację:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryteria: Cena- 60 % Okres gwarancji- max. 40 %
1Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268AOferta Ważna  Najkorzystniejsza Kryterium cena: 60,00 pkt. Kryterium okres gwarancji: 0 pkt.
Łącznie: 60,00 pkt.