Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Jednostka: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach

NIP: 8331014862

KRS: 0000205889

Miejscowość: Brzeziny

Sprawozdanie za okres od: 2020-01-01 do 2020-12-31

Sporządzono dnia: 2021-08-28

Dokument jest prezentacją danych i nie jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu przepisów

Nagłówek sprawozdania finansowego
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego2021-08-28
Kod Sprawozdania: SprFinOpWZlotych
Kod SystemowySFJOPZ (1)
Wersja Schemy1-2
Wariant Sprawozdania1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Dane identyfikujące jednostkę
Nazwa i siedziba
Nazwa FirmyOchotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
Siedziba podmiotu
WojewództwoŁódzkie
PowiatBrzeziny
GminaBrzeziny
MiejscowośćBrzeziny
Adres
Adres
KrajPL
WojewództwoŁódzkie
PowiatBrzeziny
GminaBrzeziny
Nazwa ulicyReformacka
Numer budynku9
Nazwa miejscowościBrzeziny
Kod pocztowy95-060
Nazwa urzędu pocztowegoBrzeziny
Identyfikator podatkowy NIP8331014862
Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.0000205889
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od2020-01-01
Data do2020-12-31
Założenie kontynuacji działalności
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: „Tak” – sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, „Nie” – sprawozdanie zostało sporzadzone przy zalożeniu, że działalność nie będzie kontynuowanaTak
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: „Tak” – Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; „Nie” – Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalnościTak
Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową, wg stawek uwzględniających kryterium ekonomicznej użyteczności. Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł amortyzowane są w 100% w miesiącu oddania ich do użytkowania i ewidencjonowane w kartotece środków trwałych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. Przedmioty długotrwałego użytku o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł są zaliczane do materiałów, a ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie oddania ich do użytkowania. Dla celów podatkowych jednostka stosuje jednorazową amortyzację dla środków o wartości do 10 000,00 zł.
ustalenia wyniku finansowegoEwidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu „4” i „5”.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowegoSprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., a dane porównawcze obejmują okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Opis lub nazwa pozycjiKwota na dzień kończący bieżący rok obrotowyKwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowyPrzekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem1293581.701117925.97
• Aktywa trwałe1182236.601032353.40
• • Rzeczowe aktywa trwałe1181307.671031424.47
• • Wartości niematerialne i prawne928.93928.93
• • Należności długoterminowe0.000.00
• • Inwestycje długoterminowe0.000.00
• • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe0.000.00
• Aktywa obrotowe111345.1085572.57
• • Zapasy104812.8170815.79
• • Należności krótkoterminowe886.05675.83
• • Inwestycje krótkoterminowe5646.2414080.95
• • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe0.000.00
• Należne wpłaty na fundusz statutowy0.000.00
Opis lub nazwa pozycjiKwota na dzień kończący bieżący rok obrotowyKwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowyPrzekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Pasywa razem1293581.701117925.97
• Fundusz własny341928.11339953.60
• • Fundusz statutowy345712.80345712.80
• • Pozostałe fundusze0.000.00
• • Zysk (strata) z lat ubiegłych-5759.20-6380.88
• • Zysk (strata) netto1974.51621.68
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania951653.59777972.37
• • Rezerwy na zobowiązania0.000.00
• • Zobowiązania długoterminowe0.000.00
• • Zobowiązania krótkoterminowe1243.67413.70
• • Rozliczenia międzyokresowe950409.92777558.67
Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości
Opis lub nazwa pozycjiKwota na dzień kończący bieżący rok obrotowyKwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowyPrzekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej348187.57142364.62
• Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego328477.57120214.62
• Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego0.000.00
• Przychody z pozostałej działalności statutowej19710.0022150.00
Koszty działalności statutowej340096.80145135.22
• Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego340096.80145135.22
• Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego0.000.00
• Koszty pozostałej działalności statutowej0.000.00
Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)8090.77-2770.60
Przychody z działalności gospodarczej0.000.00
Koszty działalności gospodarczej0.000.00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)0.000.00
Koszty ogólnego zarządu5467.4111794.53
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)2623.36-14565.13
Pozostałe przychody operacyjne0.0015186.97
Pozostałe koszty operacyjne648.000.00
Przychody finansowe0.000.00
Koszty finansowe0.850.16
Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)1974.51621.68
Podatek dochodowy0.000.00
Zysk (strata) netto (M – N)1974.51621.68