Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2020

W sobotę 4 września 2021 roku o godzinie 17:00 koncertem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2020. Po koncercie Prezes Zarządu OSP dh Marcin Białobrzeski dokonał otwarcia Zebrania oraz powitał zaproszonych gości.
Na przewodniczącego Zebrania wybrano druha Romana Wargosia. Do Komisji uchwał i wniosków wybrano druhnę Urszulę Bartyzel, druhnę Darię Wójcik, druha Piotra Dziedzica, a do Komisji Skrutacyjnej wybrano druhnę Katarzynę Grzelak, druha Krzysztofa Stempienskiego, druha Marcina Lobę.
Po przedstawieniu sprawozdania z działalności oraz planu Planu działalności na rok 2021 i przyjęciu uchwał, nastąpiły wybory władz OSP, wybrano 9-cio osobowy zarząd jednostki.
Obecnie Struktura organizacyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach przedstawia się następująco:
Zarząd OSP
Prezes – Sławomir Młotkowski
V-ce prezes – Roman Wargoś
V-ce prezes – naczelnik Krzysztof Jastrzębowski
Z-ca naczelnika – Piotr Dziedzic
Skarbnik – Marcin Białobrzeski
Sekretarz – Daniel Strumian
Kronikarz – Urszula Bartyzel
Czł. Zarządu – Daria Wójcik
Czł. Zarządu – Marta Krysztofiak

Działalność operacyjno-szkoleniowa:
W 2020 roku OSP Brzeziny uczestniczyło przy 166 akcjach ratowniczo- gaśniczych w tym: przy 34 pożarach, 111 miejscowych zagrożeniach oraz w 11 fałszywych alarmach.

Podczas zebrania podsumowano także działalność operacyjną w 2020 roku. Najbardziej aktywni strażacy zostali wyróżnieni pamiątkowymi statuetkami.
Najczęściej w akcjach brali udział:
Sławomir Młotkowski 101 zdarzeń, Marcin Białobrzeski 71 zdarzeń, Patryk Śniady 70 zdarzeń, Wojciech Młotkowski 68 zdarzeń, Daria Wójcik 65, Daniel Strumian 57 zdarzeń.

W podziękowaniu za włożony trud i wysiłek w wieloletnim prowadzeniu jednostki druhny i druhowie na czele z nowym Prezesem podziękowali byłemu Prezesowi druhowi Marcinowi Białobrzeskiemu pamiątkową tabliczką i oklaskami na stojąco.