Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2019

przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym członków OSP

w dniu 20.06.2020 roku

Stan prawny:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000205889;
 • Podstawą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach jest Statut, którego tekst jednolity przyjęto na Walnym Zebraniu Członków Uchwałą nr 3 w dniu 16.03.2019 r.
 • Ochotnicza Straż Pożarna jest zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;
 • Jednostka jest włączona z dniem 27 maja 2009 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego decyzją Nr V/110 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Stan organizacyjny:

 • Członkowie zwyczajni na dzień Walnego Zebrania stanowią     liczbę 55 druhów uprawnionych do głosowania, w tym 7 kobiet, 23 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 18 członków Dziecięcej Drużyny Pożarniczej.  
 • Członkowie honorowi:
  1. dh o. Aleksander Szlachta;
  2. dh Barbara Polasińska;
  3. dh Barucki Tadeusz;
  4. dh Barucki Mieczysław;
  5. dh Szymczak Marian;
  6. dh Dziedziczak Wacław;
  7. dh Kubecki Grzegorz;
  8. dh Kmieć Bolesław;
  9. dh Kaźmierczak Jerzy;
  10. dh Chrudzimski Czesław;
  11. dh Sobieszkoda Tadeusz.
 • Członkowie wspierający:
  1. Marian Krasiński – firma “WAMAR”;
  2. Halina Szczepaniak – zakład pogrzebowy “SZCZEPANIAK”;
  3. Włodzimierz Kaźmierczak ; “Diagnostyka Badania Techniczne pojazdów”;
  4. Krzysztof Wiśniewski –  Materiały budowlane “ WIŚNIEWSKI”;
  5. Jacek Jeziorski – Stacja paliw “JACAR”;
  6. Cecylia Stąporek – Kwiaciarnia  ”JUKA”.

Struktura organizacyjna:

 • Zarząd OSP:
  1. Prezes – dh Marcin Białobrzeski;
  2. Wiceprezes – dh Roman Wargoś;
  3. Wiceprezes – Naczelnik – dh Krzysztof Jastrzębowski;
  4. Z-ca naczelnik – dh Kamil Wiaderek;
  5. Skarbnik –  dh Kamil Hamerszmidt;
  6. Sekretarz – dh Krzysztof Stempniewski;
  7. Gospodarz – dh Sławomir Młotkowski;
  8. Kronikarz – dh Urszula Bartyzel;
  9. Czł. Zarządu – dh Krzysztof Sobieszkoda.
 • Komisja rewizyjna:
  1. Przewodniczący – dh Krzysztof Trzewikowski , 
  2. Sekretarz – dh Kinga Buldecka, 
  3. Członek – dh Tomasz Świerczyński.
 • Sekcje ratownicze.
 • Orkiestra dęta.
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
 • Dziecięca Drużyna Pożarnicza.
 • Sekcja Sportowa.
 • Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w roku 2019 na podstawie § 15 pkt 2 lit. a Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej               w Brzezinach podjął uchwałę o skreśleniu z listy następujących członków:
  1. Ambroziński Piotr;
  2. Cieślak Tomasz;
  3. Skóra Krystian.
 • Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w roku 2019 na podstawie § 15 pkt 3 lit. a Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej             w Brzezinach podjął uchwałę o wykluczeniu z listy następujących członków:
  1. Leończuk Dominika;
  2. Chrapek Aleksander; 
  3. Kępa Maciej ;
  4. Ławski Tomasz;
  5. Woźniakowki Leszek;
  6. Nowakowski Karol.
 • Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w ubiegłym roku na podstawie § 26 pkt 8 oraz § 9 pkt 2 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach podjął uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych następujące osoby: 
  1. Marta Krysztofiak;
  2. Mariusz Matusiak;
  3. Dawid Krawczyk;
  4. oraz 32 członków MDP I DDP.

Działalność organizacyjna:

 • Zarząd OSP w Brzezinach odbył 5 posiedzeń protokołowanych                    i 3 nieprotokołowane.
 • Przedmiotem posiedzeń były sprawy operacyjne, finansowe, gospodarcze, szkoleniowe oraz działalność kulturalna i sportowa. 
 • Rozliczenie finansowe jest zawarte w sprawozdaniu finansowym. OSP nie mogłaby funkcjonować bez wsparcia Rady Miasta Brzeziny                       i Urzędu Miasta w Brzezinach. OSP otrzymała dotację na utrzymanie gotowości bojowej przekazaną przez  Miasto Brzeziny w kwocie 75 000,00 złotych. Główne składniki to: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i paliw, ubezpieczenia, kursy specjalistyczne oraz specjalistyczne serwisy sprzętu ratowniczego, konserwacja sprzętu.
 • W roku 2019 dzięki wsparciu Miasta Brzeziny, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wzbogaciliśmy się o fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2.5/16 wraz ze sprzętem, w którego w skład wchodzą:
  • aparaty Ochrony Układu Oddechowego wraz z osprzętem  szt. 4;
  • dodatkowe butle kompozytowe szt. 4;
  • latarki kątowe szt. 6;
  • radiostacje analogowo-cyfrowe szt. 6;
  • wentylator oddymiający szt. 1;
  • odcinki W-42 szt. 8.
 • W roku 2019 otrzymała dwie dotację w ramach programu 5000  plus gdzie zostały zakupiony projektor z rzutnikiem oraz laptopem i sprzęt nagłaśniający na potrzeby prowadzenia zbiórek szkoleniowych AMS. Druga dotacja w kwocie 4150 złotych została spożytkowana na zakup instrumentu muzycznego dla jednego z adeptów nauki gry w naszej orkiestrze.  
 • Również w roku 2019 z dotacji KSRG w kwocie 4.458 zł został zakupiony dodatkowy sprzęt specjalistyczny oraz dodatkowe wyposażenie z środków ochrony indywidualnej:
  • sprzęt specjalistyczny:
   • rozsiewacz sorbentu szt. 1;
   • tłumica szt. 4;
   • noszak W-52 szt. 2;
   • szpadel szt. 2;
   • łopata szt. 2;
   • widły szt. 2;
   • siekiera szt. 1;
   • młot szt.1;
  • wyposażenie osobiste:
   • ubranie pszczelarskie szt. 2;
   • spodnie pilarza szt. 2;
   • spodniobuty szt. 2;
   • rękawice specjalne szt. 2.
 • Z dofinansowania Miasta Brzeziny na gotowość bojową  zakupiono:
  • pralkę do prania ubrań specjalnych szt. 1;
  • suszarkę bębnową do ubrań specjalnych szt. 1.

Działalność prewencyjna:

 • W ramach działalności prewencyjnej odbyto pogadanki dla druhów OSP o tematyce pożarniczej, którą prowadził naczelnik dh Krzysztof Jastrzębowski oraz jego zastępca dh Kamil Wiaderek. 
 • Jednostka OSP przeprowadziła pokazy strażackie z elementami zabawy dla wszystkich przedszkoli z naszego miasta, uwzględniając każdą grupę wiekową.
 • Ochotnicza Straż Pożarna prowadzi “Akademię Młodego Strażaka”, której uczestnikami są dzieci oraz młodzież w wieku od 5 do 14 lat –  członkowie DDP I MDP. Na zajęciach prowadzonych przez dh Daniela Strumiana oraz dh Marcina Białobrzeskiego poruszane są elementy pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Tematy zajęć dostosowane są do wieku uczestników i przedstawiona  w formie zabaw w przyjaznej atmosferze. 
 • W roku Sprawozdawczym dzięki dużemu zaangażowaniu opiekunów grup oraz rodziców druhowie z AMS brali dwukrotnie udział w letnich obozach, gdzie dzieci przeżyły niesamowite  przygody.
 • Działalność OSP prezentowana była na łamach prasy lokalnej. Prowadziliśmy prenumeratę czasopisma „Strażak”. 

Działalność operacyjno-szkoleniowa:

 • W 2019 roku OSP Brzeziny uczestniczyła przy 117 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym: przy 39 pożarach, 78 miejscowych zagrożeniach oraz 11 fałszywych alarmach. Ponadto 2 alarmy bojowe związane z zabezpieczeniem rejonu operacyjnego KP PSP Brzeziny. Łącznie 130 alarmów bojowych.
 • Jednym z bardziej pracowitych dni okazał się 10/11 lipca gdzie, już               z samego rana jednostka brała udział działaniach ratowniczych w związku z kolizją samochodu osobowego z busem, po południu jednostka została zadysponowana do tragicznego w skutkach wypadku w m. Zalesie w którym śmierć poniosły dwie osoby.  Akcja  ratownicza oraz działania trwały kilka godzin. Apogeum “czarnej doby” była godzina 4 rano gdzie Dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP Brzeziny zaalarmował Naszą jednostkę do pożaru budynku gospodarczego w sąsiedztwie naszej remizy gdzie tylko dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy PSP z JRG Brzeziny oraz naszych druhów nie doszło do przeniesienia się ognia na dach naszej strażnicy. Niestety na skutek pożaru  zniszczeniu uległa elewacja budynku oraz okna PCV od strony południowej.
 • W okresie sprawozdawczym 5 druhów ukończyło kursu podstawowy strażaków OSP, 6 druhów kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, 3 druhów ukończyło kurs dowódców OSP, 15 druhów odbyło recertyfikację z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w KP PSP Brzeziny kończąc go wynikiem pozytywnym oraz 2 druhów ukończyło kurs LPR.
 • Stan wyszkolenia przedstawia się następująco:
Lp.SzkolenieIlość druhów
1Kurs podstawowy38
2Dowódców sekcji11
3Operatorów sprzętu11
4Obsługi radiotelefonów6
5Naczelników7
6Kwalifikowana Pierwsza Pomoc28
7Kurs ratownictwa technicznego33
8Kurs LPR 9
9Kurs Ratownictwa Przeciwpowodziowego16
10Kurs Kierowania Ruchem Drogowym16
11Organizator Technik Dostępu Linowego 2
 • Ponadto w naszych szeregach jest 9 czynnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dwóch wykwalifikowanych Ratowników Medycznych.
 • Najczęściej w akcjach udział brali druhowie:  Sławomir Młotkowski (50 zdarzeń), Marcin Białobrzeski (37 zdarzeń), Kamil Wiaderek (33 zdarzenia ), Michał Gumiński (30 zdarzeń), Konrad Buldecki (29 zdarzeń), Kinga Buldecka (29 zdarzeń).
 • W roku sprawozdawczym zabezpieczaliśmy imprezę masową związaną z obchodem Dni Brzezin oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie w sile dwóch zastępów oraz 12 ratowników czuwaliśmy nad bezpieczeństwem uczestniczących osób w danych imprezach.
 • Nasza jednostka także brała udział w ćwiczeniach obiektowych organizowanych przez KP PSP Brzeziny min: w szpitalu powiatowym  w Brzezinach oraz Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach.
 • W ubiegłym roku inspekcja gotowości operacyjnej jednostki  została przeprowadzona w dniu 26.06.2019 r.  przez zespół inspekcyjny oficerów z KP PSP Brzeziny, z końcowym wynikiem Bardzo dobrym.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach przeprowadziła 42 zbiórki szkoleniowe, sportowe oraz teoretyczne we własnym zakresie:
  • 20 ćwiczeń ze sprzętem w terenie;
  • 10 zbiórek sportowych;
  • 12 szkoleń teoretycznych.
 • Drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej brały udział w zawodach sportowo-pożarniczych. W dniu 16 .06.2019 r. w gminnych zawodach sportowo pożarniczych wszystkie drużyny odniosły sukces – pierwsze miejsce zajęli seniorzy i MDP. Powiatowe zawody sportowo pożarnicze również były szczęśliwe dla drużyny MDP, która zajęła pierwsze miejsce i zakwalifikowała się na zawody szczebla wojewódzkiego, natomiast seniorzy mieli trochę mniej szczęścia.

Sprawy gospodarcze:

 • Wymieniono okna PCV od strony południowej (uszkodzone w czasie pożaru).
 • W roku sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 14 zbiórek gospodarczych.
 • Wyremontowano świetlicę, remont sfinansowany z środków własnych. 
 • Osobami najbardziej zaangażowanymi w prace byli: Jastrzębowski Krzysztof, Kamil Wiaderek, Darek Lesiak, Konrad Buldecki, Tomasz Świerczyński, Piotr Dziedzic oraz Sławomir Młotkowski.   

Działalność kulturalna:

 • OSP Brzeziny prowadzi sekcję Orkiestry Dętej, która od 2012 roku współpracuje z orkiestrą Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji z Dzierżąznej. Współpraca polega na wspólnych występach i koncertach. Obie orkiestry prowadzi kapelmistrz Radosław Szymczyk. Próby orkiestry odbywają raz w tygodniu po 2 godziny. W roku sprawozdawczym orkiestra wystąpiła w sumie 16 razy w Brzezinach, gminie Zgierz oraz na terenie miasta Łodzi. Do najważniejszych występów należy zaliczyć uroczystości państwowe 3 maja, 15 sierpnia czy 11 listopada. W okresie Świąt Bożego Narodzenia orkiestra występowała w czasie pasterki. Orkiestra swoją muzyką uświetniała również śluby i uroczystości pogrzebowe. Cieszy fakt, że w roku minionym przybyło 4 adeptów do nauki gry na instrumentach, którzy niebawem zasilą szeregi orkiestry. Działalność orkiestry prezentowana jest na stronie internetowej www.orkiestrabrzeziny.pl, którą prowadzi dh Kamil Hamerszmidt. W roku sprawozdawczym z dofinansowania z budżetu państwa jednostek OSP zakupiono instrument muzyczny puzon za kwotę 4 150 złotych, z dodatkowych składek członkowskich zakupiono 2 trąbki, 2 saksofony za łączną kwotę 4 800 złotych.

Pozostała działalność:

 • W 2019 roku druhowie OSP Brzeziny czynnie brali udział                      w organizacji imprez:
  • świąt państwowych, kościelnych,
  • Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
  • Dni Brzezin.
 • Jako jednostka prowadzimy stronę internetową, której moderatorem jest dh Kamil Hamerszmidt, również na  portalu facebook prezentowany jest profil działalności  jednostki, prowadzi go naczelnik dh Kamil Wiaderek wraz z pomocą druhny Urszuli Bartyzel. Przedstawia ona wiadomości z bieżącej działalności OSP. Zainteresowani mogą  odwiedzić naszą stronę internetową oraz profil facebook.
 • Kronikę dziejów OSP Prowadzi druhna Urszula Bartyzel.

Realizacja wniosków z poprzedniego walnego zebrania: 

 • Zarząd OSP nie zrealizował  Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków OSP Brzeziny z dnia 02.09.2018 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu z przyczyn merytorycznych i formalnych.  
 • Uchwały Walnego Zebrania Członków Ochotniczej Straży Pożarnej             w Brzezinach z dnia  16.03.2019 roku zrealizowano w całości.
 • Plan z działalności został zrealizowany w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych, uwarunkowań prawnych i technicznych.